Vedtægter

 

 

§ 1.     Foreningens navn

Odin Jagt
(For logerne 15 Odin og 115 Koldinghus)

§ 2.     Foreningens formål

At skabe en årlig jagtdag blandt logernes jægere, afsluttende med generalforsamling og mad, alt sammen for at højne etikken omkring jagt traditionerne.
Over dagen fører sekretæren en jagtjournal.

 

§ 3.     Medlemsskab

Kun ordensmedlemmer as Odd Fellow Ordenen med gyldigt jagttegn og brødre, der har vist interesse for foreningen samt betalt jvf. 4, kan optages i
foreningen som medlem. Det er kun lodsejere, som har meldt sig ud af ordenen, der kan forblive medlem af foreningen.

 

§ 4.     Begæring om medlemsskab

Begæring om medlemsskab af foreningen skal rettes til foreningens bestyrelse, formanden, sekretæren eller kassereren.
Kontigentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves i januar.
Brødre, menige som jægere kan få livsvarigt medlemsskab mod betaling af 1.000,- kr. evnt. over 4 gange.
Indskuddet giver ret til gratis bespisning ved jagtmiddag og generalforsamling ekskl. drikkevarer.
Indskud, renter på bankbøger og lignende samt overskud på arrangementer tilfalder foreningens kapital.

 

§ 5.     Opløsning af foreningen

Ingen broder har krav på den kapital, der er i foreningen, og ved foreningens opløsning deles foreningens kapital imellem loge 12 Odin og loge 115 Koldinghus med 50% til hver
Pengene tildeles en fond i den enkelte loge bestemt af generalforsamlingen.

 

§ 6.     Valg til bestyrelsen

Blandt jægerne i logerne 15 Odin og loge 115 Koldinghus vælges formand, kasserer og sekretær, som efter tur afgår i rækkefølgen sekretær, kasserer og formand.
Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer ved hver generalforsamling

 

§ 7.     Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes på aftner fastlagt af bestyrelsen og indkaldes med 12 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 8.     Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer afgørelse herom, eller når minimum 50 % af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom.

 

§ 9.     Afholdelse af generalforsamling

Enhver generalforsamlings beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal.
Generalforsamling finder sted med følgende dagsorden.

1 Valg af dirigent
2 Formanden aflægger beretning
3 Regnskab forelægges til godkendelse
4 Fastsættelse af kontingent
5 Valg ( mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal have gyldigt jagttegn ). Ethvert ordinært medlem er pligtig til at tage mod valg til bestyrelsen.
6 Eventuelt

 

§ 10.    Foreningens hensigt

Foreningen søger hvert 2. år at planlægge en jagtmiddag for brødre.Hvert 2. år en sommerudflugt, hvor brødre med ledsager fra de 2 loger inviteres og kan deltage for den af bestyrelsen fastsatte pris.
Ved jagtmiddagen udpeger bestyrelsen en jagtmester og en taler for arrangementet. Jægermesteren forsynes på jagtmiddagen med et af foreningen overbragt jægermesterkæde, hvorpå jægermesterens fulde navn og årstal indpræges. Jægermesterkæden er "Odin Jagt"'s ejendom.

 

§ 11.    Æresmedlemsskab

Skønner bestyrelsen, at der blandt foreningens medlemmer er en broder, der har ydet en særlig indsats for foreningen, kan bestyrelsen udnævne broderen til æresmedlem, hvilket gælder for livstid.

 

§ 12.    Ændring af vedtægter

Foreningens vedtægter fra 1993 er ændret til ovenstående. De ændrede vedtægter godkendt på generalforsamlingen d. 15. november 2013

 

Til top

Til forsiden

Opdateret d. 20.1.2019